Tussenkomsten

Tussenkomsten van SOFOCO bij speciale gelegenheden, en tussenkomst in de medische kosten.

Tussenkomsten bij speciale gelegenheden.
 
Wie komt in aanmerking ?
 • Elk lid dat op de datum van de aanvraag een minimum lidmaatschap van 3 maanden heeft.
 • a. bij huwelijk: bij huwelijk van het lid zelf wordt een toelage van € 50,00 toegekend. (vanaf 01/01/2008)
 • b. bij geboorte: bij een geboorte wordt een toelage van € 50,00 toegekend. (vanaf 01/01/2008)
 • c. bij priesterwijding of professie van het lid bij priesterwijding of professie wordt een toelage van € 30,00 toegekend.
OPGELET ! De nodige bewijsstukken, bij a,b en c dienen te worden overgemaakt aan het secretariaat van SOFOCO. Een aankondiging aan de personeelsdienst gestuurd wordt niet aanzien als een kennisgeving aan SOFOCO.
 • d. bij een viering van 25 of 35 jaar dienst, wordt een toelage van € 25,00 toegekend.
 • e. bij opruststelling: bij opruststelling wordt een toelage van € 50,00 toegekend.
 • f. sinterklaasfeest: ieder jaar gaat een sinterklaasfeest door voor de kinderen van de leden. komen in aanmerking voor een geschenk : de kinderen vanaf 1 jaar tot 10 jaar. er kan per kind maar 1 geschenk worden toegekend, zelfs als beide ouders lid zijn.
 • g. SOFOCO kan ook instaan voor het bevorderen en subsidiëren van sport, cultuur, ontspanning, vrijetijdsbesteding, het verschaffen van gunstige voorwaarden voor aankopen en verzekeringen.

Tussenkomst in medische kosten.

 1. Wie komt in aanmerking ?
  •   a. elk lid dat op datum van de aanvraag een minimum lidmaatschap van 3 maanden heeft,
  •   b. de echtgeno(o)t(e),
  •   c. de andere inwonende gezinsleden ten laste van het lid.
 2. Vanaf wanneer
  •   De hulpverlening gaat in vanaf de eerste maand die volgt op het verstrijken van de wachtperiode
  •   OPGELET ! BIJ ONTSLAGNAME EN HERAANSLUITING WORDT DE WACHTTIJD GELIJKGESTELD AAN DE PERIODE DAT MEN GEEN LID IS, MET EEN MAXIMUM WACHTTIJD VAN 2 JAAR
 3. In welke gevallen wordt tussengekomen?
  •   Voor het lid zelf : bij loonverlies tengevolge van werkonbekwaamheid door ziekte of ongeval – bij overlijden wordt een vaste uitkering van € 125 uitbetaald.
  •   Voor het lid en de inwonende gezinsleden ten laste : bij onkosten voortspruitende uit medische verzorging aan huis.
  •   In alle andere gevallen : kan een aanvraag worden gedaan aan het beperkt comité die deze gevallen individueel zal behandelen.
 4. Hoe kan u een aanvraag indienen?
  •   a. de aanvraag dienst schriftelijk te gebeuren – maak gebruik van het formulier “Aanvraag voor financiële tussenkomst”
  •   b. de leden die bij het invullen van het formulier moeilijkheden ondervinden kunnen zich steeds wenden tot :
   • – een der leden van het beperkt comité
   • – een daartoe aangestelde maatschappelijk werk(st)er voor het personeel
  •   c. het formulier dient onder gesloten omslag te worden gericht aan : BEPERKT COMITE SOFOCO – AZ ST.-JAN AV – Ruddershove 4 – 8000 Brugge
 5. Toelichting tot het invullen van het formulier “aanvraag voor financiële tussenkomst”
  •   a. lees aandachtig het formulier
  •   b. speciale aandacht voor opgave van het lidmaatschapsnummer (=personeelsnummer)
  •   c. voor rubriek ‘F’ :
   • 1. Loon of weddenverlies : het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een gedateerd attest, afgeleverd door het ziekenfonds, waarop het bedrag staat vermeld dat als ziektevergoeding werd uitgekeerd tijdens de periode waarin loon- of weddenverlies voorkwam.
   • 2. Dokterskosten : het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een  gedateerd attest afgeleverd door het ziekenfonds, met de vermelding van het terugbetaalde bedrag.
   • 3. Verlies op aankopen van farmaceutische specialiteiten : het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van het bewijs van opleg, afgeleverd door de apotheker.
   • 4. Andere kosten : het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van de bewijzen van betaling, tot staving van de kosten.
  •   d. voor rubiek ‘G’ :
   • aan geen enkele aanvraag tot tussenkomst zal gevolg worden gegeven indien het formulier niet is ondertekend door het lid zelf of diens gevolmachtigde. In verband hiermee wordt verwezen naar de toelichting onder rubriek ‘F’ van het aanvraagformulier.
 6. Vaststelling van de tussenkomst.
  •   Het beperkt comité bepaalt de hoegrootheid van de tussenkomst, rekening houdende met de algehele gezinstoestand en de werkelijk gemaakte kosten. Elke beslissing terzake wordt schriftelijk aan betrokkene kenbaar gemaakt. Tegen de beslissing van het beperkt comité kan betrokkene, indien hij of zij hiermee niet akkoord kan gaan, beroep aantekenen bij het bestuur. Dit dient schriftelijk te worden betekend aan de voorzitter van SOFOCO binnen de termijn van 8 dagen na ontvangst van de kennisgeving. Het beperkt comité behandeldt de aanvragen voor hulpverlening en komt éénmaal per maand samen, behoudens dringende gevallen.
 7. Geheimhouding
  •   Iedere vraag om hulpverlening zal met de grootste geheimhouding worden behandeld.

 

Alle info over SOFOCO kan u in deze brochure nakijken. SofocoBrochure