Statuut Sofoco

Het statuut van SOFOCO

versie 28 juni 2016


Hoofdstuk I: Identiteit, doel en vermogen

Artikel 1: identiteit

De vereniging is een personeelskring met sociale opdracht, opgericht onder de benaming SOLIDARITEITSFONDS VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN DE COMMISSIE VAN DE OPENBARE ONDERSTAND BRUGGE, afgekort SOFOCO. Ze is nu de personeelsvereniging van het OCMW-Brugge, het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV, de vereniging INFOHOS, het SFX-vzw en van alle verenigingen opgericht conform Hoofdstuk XII van de OCMW-wet waarvan het OCMW-Brugge lid is.

Artikel 2: doel

Het solidariteitsfonds heeft tot doel, het verschaffen van hulp aan de leden in gevallen waar zekere bestaansmoeilijkheden niet op eigen krachten kunnen overwonnen worden, het bevorderen van de gezondheid, de ontwikkeling en de ontspanning van haar leden.

Artikel 3: vermogen

Het vermogen van het fonds wordt gevormd door:

– de bijdragen van de leden;

– de gebeurlijke toelagen van het OCMW-Brugge, het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV, de vereniging INFOHOS, het SFX-vzw en van alle verenigingen opgericht conform Hoofdstuk XII van de OCMW-wet waarvan het OCMW-Brugge lid is;

– de gebeurlijke giften en vrijwillige stortingen.

Ontslagnemende of uittredende leden kunnen geen rechten doen gelden op het vermogen van het fonds. Zij kunnen geen teruggave, noch gehele, noch gedeeltelijke, eisen van hun bijdrage.

Hoofdstuk II: Het lidmaatschap

Artikel 4: voorwaarden voor lidmaatschap

Iedereen die tewerkgesteld is bij het OCMW, het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV, de vereniging INFOHOS, het SFX-vzw of bij een van de verenigingen opgericht conform Hoofdstuk XII van de OCMW-wet waarvan het OCMW-Brugge lid is kan lid worden van het solidariteitsfonds.
Geneesheren, assistent-geneesheren werkzaam in het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV kunnen eveneens aansluiten bij het solidariteitsfonds, enkel als lid van de vriendenkring.
Leden die ontslag nemen en daarna terug aansluiten of personeelsleden die niet binnen de drie maand na indiensttreding aansluiten, dienen een wachttijd te volbrengen gelijk aan de periode dat ze geen lid waren met een maximum wachttijd van 2 jaar.
Kunnen verder lid blijven de personeelsleden die in beschikbaarheid gesteld zijn wegens ziekte of ongeval. Kunnen eveneens verder lid blijven de personeelsleden die op rust gesteld zijn.
Aansluiten tijdens een ziekteperiode is onmogelijk.
Het bestuur heeft het recht een aansluiting te weigeren.

Wanneer een lid een verlof of een machtiging om afwezig te zijn bekomt, opgesomd in de hiernavolgende lijst, wordt het lidmaatschap gedurende dezelfde periode opgeschort:

 • loopbaanonderbreking
 • verlof zonder wedde voor het vervullen van een proeftijd in een ander openbaar bestuur
 • schorsing van contract met wederzijdse toestemming
 • afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden

Artikel 5: lidgeld

Om van het fonds te kunnen genieten moet het personeelslid het vastgestelde lidgeld zonder onderbreking betalen. Dit lidgeld zal maandelijks van het loon worden afgehouden. 4 / 10

Wanneer door de werkgever geen afhouding van het loon kan gebeuren zal het verschuldigde lidgeld afgehouden worden van het tegoed bij een eventuele aanvraag voor financiële tussenkomst.

De lidgelden worden berekend op het nettoloon en bedragen vanaf 01.01.2001

 • €2,48 per maand beneden de €743,68
 • €2,97 per maand van €743,68 tot €991,57
 • €3,47 per maand van €991,57 tot €1487,36
 • €3,72 per maand van €1487,36 tot €1735,25
 • €3,97 per maand vanaf €1735,25.

Het lidgeld voor senioren, geneesheren en/of assistent geneesheren

 • €29,75 per jaar voor een volledig lidmaatschap (met tussenkomst voor medische kosten – enkel voor leden die minimum 5 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd actief lid waren)
 • €29,75 per jaar voor een volledig lidmaatschap (zonder tussenkomst voor medische kosten – enkel voor leden die minder dan 5 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd actief lid waren)
 • €14,87 per jaar als lid van de vriendenkring (enkel voor senioren lid vóór 12/05/2009)
 • €29,75 per jaar enkel voor geneesheren of assistent-geneesheren (vriendenkring).

Artikel 6: beëindiging van het lidmaatschap

Ontslag kan ten allen tijde schriftelijk door het lid bij de raad van bestuur ingediend worden. Het ontslag gaat in de eerste van de maand volgend op de kennisgave. Bij niet betaling wordt het lidmaatschap na 3 maanden automatisch geschorst.
Het lidmaatschap eindigt door ontslag of door overlijden. Bij overlijden van het lid kan de weduwe of weduwnaar verder lid blijven van de vriendenkring zolang zij/hij alleenstaande is.

Hoofdstuk III: Het bestuur

Artikel 7: voorwaarden voor verkiezing

Het fonds wordt beheerd door een raad van bestuur en een algemene vergadering, schriftelijk verkozen door zijn leden per stembiljet, zodat de verschillende inrichtingen van het O.C.M.W. en het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV er vertegenwoordigd zijn met uitzondering van de groep geneesheren en assistent-geneesheren, leden van de vriendenkring.

Artikel 8: aanduiding

De aanduiding van de raad van bestuur en de algemene vergadering bepaald in artikel 7 dient te gebeuren tussen 1 januari en 30 maart. Kandidaturen voor de raad van bestuur en de algemene vergadering kunnen steeds verworpen worden na schriftelijke geheime stemming op de bestuursvergadering bij gewone meerderheid en mits aanwezigheid van drievierde van de raad van bestuur.
De secretariaatsmedewerkers SOFOCO kunnen automatisch aangesteld worden als lid worden van de algemene vergadering mits goedkeuring van de algemene vergadering.
Deze aanstelling kan opgeheven worden op vraag van de algemene vergadering.

Artikel 9: aanstelling

De raad van bestuur kiest uit de algemene vergadering een voorzitter en 2 ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester nemen samen, onbezoldigd, het dagelijks bestuur waar.
De secretaris en de penningmeester kunnen vrijgesteld worden van verkiezing op voordracht van de raad van bestuur. Van dan af worden ze ook vrijgesteld van verkiezing door de leden.
Deze vrijstelling kan opgeheven worden op vraag van de raad van bestuur.

Artikel 10: duur van het mandaat

De raad van bestuur en de algemene vergadering wordt aangesteld voor een termijn van vier jaar en is om de twee jaar voor de helft herkiesbaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Artikel 11: afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn

Een lid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn – Brugge, daartoe afgevaardigd, kan steeds de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen zonder stemrecht, indien het O.C.M.W. toelagen aan het fonds verleent en voor de duur waarvoor de toelagen werden verleend.

Hoofdstuk IV: De algemene vergadering

Artikel 12: vergaderingen

De algemene vergadering zal enkel in geval van een statuutswijziging worden samengeroepen. Ze beslist over de wijzigingen der statuten en over de ontbinding van het fonds. Het kasboek ligt ieder boekjaar vanaf 1 april t/m 15 april ter inzage bij de penningmeester en moet door 2 leden worden goedgekeurd.
Om de 2 jaar (onpare jaren) worden alle aangesloten leden uitgenodigd op een informatieve vergadering.

Artikel 13: beslissingen

De beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen onder de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Blanco stemmen zijn ongeldig. Voor de ontbinding van het fonds is nochtans de aanwezigheid van 2/3 van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering nodig.

Hoofdstuk V: Werking van de vereniging

Artikel 14: tussenkomsten

a) Bij ziekte of ongeval: (na minimum wachttijd van 3 maanden en niet in wachttijd verkerend)

1. het toekennen van hulp bij loon- of weddenverlies door ziekte of ongeval
De tussenkomst (in loonverlies) is in duur gelijk aan de duur van het lidmaatschap op het ogenblik dat de ziekteperiode ingaat met een max. van 5 jaar.

2. de tussenkomst in kosten van medische verzorging aan huis
De opleg in de hospitalisatiekosten wordt niet gedekt, ingevolge de mogelijkheid tot aansluiting bij de hospitalisatieverzekering.
Sofoco komt wel tussen voor de hospitalisatiekosten van het lid bij een dossier dat buiten dekking valt.
Zo uit gedragspatroon van de betrokkene blijkt dat de oorzaak van de ziekte of ongeval te wijten is aan eigen schuld kan het beperkt comité een tussenkomst weigeren .

b) Bij bijzondere gebeurtenissen. (na minimum wachttijd van 3 maanden en niet in wachttijd verkerend)

c) Het bevorderen en subsidiëren van sport, cultuur, ontspanning, vrijetijdsbesteding.

d) Het verschaffen van gunstige voorwaarden voor aankopen en allerhande.

Artikel 15: werkwijze van het beperkt comité

Om de volledige geheimhouding van de persoonlijke hulpaanvragen te waarborgen zullen deze aan een beperkte groep van drie bestuursleden en/of een maatschappelijk werk(st)er voorgelegd worden.
De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de secretariaatsmedewerkers Sofoco zijn eveneens tot volledige geheimhouding verplicht.
De aanvragen dienen tot één van hen gericht te worden.
Deze drie personen worden door de raad van bestuur aangesteld.
Personeelsleden die zulks wensen kunnen de bemiddeling van een maatschappelijk werk(st)er inroepen.
Bij betwisting over de beslissing van dit beperkt comité hebben de leden recht op beroep bij de raad van bestuur. Dit aantekenen van het beroep en het voordragen in de bestuursvergadering zal gebeuren zonder de naam van betrokkene kenbaar te maken, maar met een nummer.
Zo de betrokken persoon dit wenst kan die zelf gehoord worden op de vergadering van de raad van bestuur.

Hoofdstuk VI: De financies

Artikel 16: tussenkomsten

Alle financiële bewerkingen geschieden door bemiddeling van de erkende financiële instellingen.
Bij het einde van elk dienstjaar brengt de raad van bestuur verslag uit over zijn financiële verrichtingen. Twee leden kunnen in de periode van 01/04 t/m 15/04 de boekhouding met alle stukken daaromtrent nazien en hun bevindingen meedelen.
De raad van bestuur mag alle mogelijkheden aanwenden om het fonds als een goede huisvader te beheren.

Hoofdstuk VII: De ontbinding en vereffening

Artikel 17: ontbinding

Indien het O.C.M.W. beslist zelf een sociaal fonds voor het personeel op te richten zal de Raad van bestuur van SOFOCO het bestaande fonds kunnen ontbinden, zonder de voorwaarden te moeten naleven van art. 13, met dien verstande dat de op dit ogenblik in kas zijnde gelden onder de leden zal worden verdeeld, volgens hun aantal jaren lidmaatschap.
Het sociaal fonds voor het personeel kan door de Algemene Vergadering worden ontbonden, zonder de voorwaarden te moeten naleven van art. 13, met dien verstande dat de op dit ogenblik in kas zijnde gelden onder de leden zal worden verdeeld, volgens hun aantal jaren lidmaatschap.

Aldus beslist in algemene vergadering van 6 juni 1963 – herzien op 22 februari 1966, 24 maart 1969, 26 juni 1970, 28 april 1972, 18 juni 1980, 15 mei 1981, 10 september 1984, 24 oktober 1985, 23 oktober 1986, 26 juni 1987, 7 april 1989, 5 oktober 1990, 23 januari 1996, 4 april 2000, 29 april 2003, 29 april 2008, 12 mei 2009 en 28 juni 2016.

Namens de Raad van Bestuur:

 • de Voorzitter, (get.) Katrien Goethals
 • de Secretaris, (get.) Marc Lowyck
 • de Penningmeester, (get.) Annie Huwel.

Bijlage 1

Tussenkomst in medische kosten


1. Wie komt in aanmerking?

 1. elk lid dat op de datum van de aanvraag een minimum lidmaatschap van drie maanden heeft en niet in wachttijd verkeert;
 2. de wettelijke samenwonende partner die op hetzelfde domicilie van het lid woonachtig is;
 3. de andere inwonende gezinsleden ten laste van het lid (max. 21 jaar).

2. Vanaf wanneer?

De hulpverlening gaat in vanaf de eerste van de maand die volgt op het verstrijken van de wachtperiode.
Let op:
Bij ontslagname en heraansluiting wordt de wachttijd gelijkgesteld aan de periode dat men geen lid is met een maximum wachttijd van 2 jaar.

3. In welke gevallen wordt tussengekomen?

voor het lid zelf:

 • bij loonverlies ten gevolge van werkonbekwaamheid door ziekte of ongeval;
 • bij overlijden wordt een vaste uitkering van € 125 uitbetaald.

voor het lid en de inwonende gezinsleden ten laste:

 • bij kosten voortspruitende uit medische verzorging aan huis.

in alle andere gevallen kan een aanvraag worden gedaan aan het beperkt comité die deze gevallen individueel zal behandelen.

4. Hoe kan u een aanvraag indienen?

  1. de aanvraag moet gebeuren met een formulier “Aanvraag voor financiële tussenkomst”.
  2. de leden die bij het invullen van het formulier moeilijkheden ondervinden kunnen zich steeds wenden tot:
   1. een der leden van het beperkt comité (zie beperkt comité);
   2. de daartoe aangestelde maatschappelijk werk(st)er voor het personeel.
 1. het formulier dient onder gesloten omslag te worden gericht aan het BEPERKT COMITÉ SOFOCO, p/a OCMW-Brugge, Ruddershove 4 te 8000 Brugge

5. Toelichtingen tot het invullen van het formulier “Aanvraag voor financiële tussenkomst”

1. Loon- of weddenverlies

Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een gedateerd attest, afgeleverd door het ziekenfonds, waarop het bedrag staat vermeld dat als ziektevergoeding werd uitgekeerd tijdens de periode waarin loon- of weddenverlies voorkwam.

2. Dokterskosten

Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een gedateerd attest afgeleverd door het ziekenfonds, met de vermelding van het terugbetaalde bedrag.

3. Verlies op aankopen van farmaceutische specialiteiten

Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van het bewijs van opleg, afgeleverd door de apotheker.

4. Andere kosten

Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van de bewijzen van betaling, tot staving van de kosten.

5. Verklaring

Aan geen enkele aanvraag tot tussenkomst zal gevolg worden gegeven indien het formulier niet is ondertekend door het lid zelf of diens gevolmachtigde.

6. Vaststelling van de tussenkomst

Het beperkt comité bepaalt de tussenkomst, rekening houdend gemaakte kosten.
Elke beslissing terzake wordt schriftelijk of per mail aan betrokkene kenbaar gemaakt.
Tegen de beslissing van het beperkt comité kan betrokkene, indien hij of zij hiermee niet akkoord kan gaan, beroep aantekenen bij het bestuur.
Dit dient schriftelijk te worden betekend aan de voorzitter van Sofoco (zie bestuur) binnen de termijn van 8 dagen na ontvangst van de kennisgeving.
Het beperkt comité behandelt de aanvragen voor hulpverlening en komt éénmaal per maand samen, behoudens in dringende gevallen.

7. Geheimhouding

Iedere vraag om hulpverlening zal met de grootste geheimhouding worden behandeld.

Bijlage 2

Tussenkomsten bij bijzondere gebeurtenissen


Wie komt in aanmerking?
Elk lid dat op de datum van de aanvraag een minimum lidmaatschap van drie maanden heeft en niet in wachttijd verkeert.

  1. Bij huwelijk
   bij huwelijk van het lid zelf wordt een toelage van € 50 toegekend.
  1. Bij geboorte
   bij een geboorte wordt een toelage van € 50 toegekend.
   Opgelet: de nodige bewijsstukken, gevraagd bij de bijzondere gebeurtenissen 1. 2. en 3. dienen te worden overgemaakt aan het secretariaat van Sofoco.
   Een aankondiging aan de PERSONEELSDIENST gestuurd wordt niet aanzien als een kennisgeving aan Sofoco.
  1. Bij viering door de werkgever voor 25 of 35 jaar dienst
   bij viering van 25 of 35 jaar dienst wordt een toelage van € 25 toegekend
  2. Bij opruststelling
   bij opruststelling wordt een toelage van € 50 toegekend.
  1. Sinterklaasfeest
   Ieder jaar gaat een Sinterklaasfeest door voor de kinderen van de leden. Komen in aanmerking voor een geschenk: de kinderen vanaf 1 jaar tot 10 jaar. Er kan per kind maar één geschenk worden toegekend, zelfs als beide ouders lid zijn.
 1. Sofoco kan ook instaan voor het bevorderen en subsidiëren van sport, cultuur, ontspanning, vrijetijdsbesteding, het verschaffen van gunstige voorwaarden voor aankopen en allerhande.